Terms of Services

Warunki korzystania z usług

Ostatnia aktualizacja: 10 MIESIĄCA 2023

Poniższe warunki świadczenia usług (zwane dalej „Warunkami” lub „Umową”) stanowią porozumienie prawne pomiędzy dowolnym klientem (w rozumieniu poniższej definicji) (zwanym dalej „Klientem” lub „Tobą” i innymi zaimkami drugiej osoby) a AGILIWAY POLAND Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej,  przez Sąd Rejonowy dla Miasta Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS (numer rejestracyjny): 0000957481, NIP (Numer identyfikacji podatkowej): 6772474988, VAT-UE: PL6772474988, z siedzibą: ul. Bydgoska 6, Kraków 30-056, Polska, adres e-mail: info@agiliway.pl, numer telefonu: +48 733-117 -708, (w dalszej części umowy zwana „my”, „nas”, „nasz” i innymi zaimkami pierwszej osoby), które łącznie zwane są „Stronami”, a każdy osobno „Stroną”.

Zawartość

1. Definicje
2. Akceptacja warunków
3. Zmiana warunków umowy
4. Usługi
5. Opłaty
6. Integracja programów stron trzecich
7. Kopie zapasowe
8. Zarządzanie danymi I ochrona danych osobowych
9. Twoje obowiązki
10. Odmowa od odpowiedzialności
11. Odpowiedzialność
12. Odszkodowania
13. Siła wyższa
14. Zawieszenie, zakończenie I wznowienie świadczenia usług
15. Termin
16. Pozostałe informacje
17. Dane kontaktowe, reklamacje

1.DEFINICJE
  • Konto – zbiór danych zawierający informacje, dostęp do których można uzyskać wyłącznie po uzyskaniu określonych danych uwierzytelniających CiviCRM.
  • Okres rozliczeniowy – – miesiąc kalendarzowy lub inny okres (określony na Stronie internetowej dla konkretnego zakresu (pakietu) świadczonych Usług lub uzgodniony przez Strony w odrębnej umowie dodatkowej) świadczenia Usług.
  • CiviCRM – oprogramowanie internetowe z otwartym kodem internetowym do zarządzania relacjami, stworzony przez społeczność współpracowników i zwolenników i koordynowany przez zespół główny (aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://civicrm.org).
  • Dane ewidencyjne CiviCRM – login i hasło do konta CiviCRM.
  • Klient – osoba fizyczna lub prawna, spełniająca warunki określone w niniejszych Warunkach, która zaakceptowała niniejsze Warunki według postanowień w nich zawartych.
  • Usługi – usługi, przewidziane niniejszymi Warunkami, które są świadczone przez nas na podstawie Umowy zawartej z nami przez Państwa.
  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://civi24host.com.
  • Państwa użytkownik – Użytkownik, któremu Państwo udzielili dostępu do CiviCRM.
2.AKCEPTACJA WARUNKÓW
  • Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do organizacji (w tym organizacji pozarządowych) oraz firm korzystających z CiviCRM w swojej działalności pozarządowej lub komercyjnej. Nasze Usługi nie są przeznaczone dla konsumentów ani przedsiębiorców prywatnych, którzy podlegają ochronie praw konsumentów na mocy obowiązującego prawa. Jeżeli Jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą prywatnym, który podlega ochronie praw konsumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie korzystaj z naszych Usług i nie zawieraj z nami Umów.
  • Korzystając z Usług (w przypadku bezpłatnego okresu próbnego) lub płacąc za Usługi (jeśli wymagana jest opłata), potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków, a także zostajesz stroną niniejszych Warunków. Dlatego zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Usług (jeśli nie jest wymagana opłata) i/lub uiszczenia opłaty za Usługi (jeśli wymagana jest opłata). Uznaje się, że zapoznałeś się z Warunkami od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisów (jeśli nie jest wymagana opłata) lub uiszczenia opłaty za korzystanie z Serwisów (jeśli wymagana jest opłata).
  • Jeśli chcesz otrzymywać Usługi w zakresie (pakiecie) „Na zamówienie”, zawieramy z Tobą odrębną umowę. Jednocześnie Warunki stosowane są do takich relacji od chwili zawarcia odrębnej umowy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami a odrębną umową, pierwszeństwo i zastosowanie ma Umowa.
  • Jeśli przedstawiasz osobą prawną (np. stowarzyszeniem, fundacją lub firmą) – gwarantujesz, że osoba podejmująca decyzję i/lub zlecająca zawarcie Umowy i/lub podejmująca jakiekolwiek inne działania jest prawnie umocowana i ma do tego wystarczające uprawnienia.
3.ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

3.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, modyfikacji lub zastąpienia (dalej – zmiany) dowolnej części niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie. O zmianie poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni przed wejściem w życie takiej zmiany).

 

3.2. Zmienione Warunki będą dostępne na Stronie internetowej. O wszelkich zmianach Warunków wyślemy Ci również zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmienione Warunki obowiązują i są dla Ciebie wiążące, chyba że zakończysz korzystanie z Usług (rozwiązanie) przed wejściem w życie zmian zgodnie z p. 3.3 poniżej.

  • Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi Warunkami, musisz przestać korzystać z Usług (jeśli nie jest wymagana żadna opłata) lub, jeśli wymagana jest opłata, przestać korzystać z Usług i przestać płacić za Usługi po wejściu w życie zmian. Jeśli zdecydujesz się przestać korzystać z Usług w trakcie płatnego cyklu rozliczeniowego, nie otrzymasz ani częściowego, ani pełnego zwrotu pieniędzy lub rekompensaty za Usługi w tym płatnym cyklu rozliczeniowym, pomimo tego, że w zmienione Warunki nie będą wiążące dla Ciebie i nie zostały zmienione Warunki będą Cię nadal obowiązywać do końca opłaconego okresu rozliczeniowego (umowa zostanie rozwiązana i przestanie obowiązywać z końcem opłaconego okresu rozliczeniowego).
  • Korzystanie z Usług po wejściu w życie Warunków zmienionych będzie równoznaczne z akceptacją zmienionych Warunków.
4.USŁUGI
  • Świadczymy usługi hostingu internetowego, a także usługi wdrażania serwerów CiviCRM, aktualizacje CiviCRM w razie potrzeby (według naszego uznania lub zgodnie z ustaleniami między Tobą a nami).
  • Mimo podjęcia uzasadnionych środków ostrożności w celu zapewnienia aktualizacji, mogą one zmienić działanie CiviCRM lub spowodować przerwy w świadczeniu Usług.
  • Zakres Usług, które mogą być świadczone (pakiety), został opisany pod linkiem: https://civi24host.com/packages/.
  • Z reguły potwierdzasz wybrany zakres (pakiet) płacąc za niego. Jeśli chcesz otrzymywać Usługi w ilości (pakiecie) „Na zamówienie” – w tym celu zawieramy z Tobą umowę dodatkową. Jeśli jednak chcesz wypróbować nasze Usługi zgodnie z opisem tutaj, musisz zarejestrować się na naszej stronie internetowej i przesłać odpowiedni formularz dostępny na stronie.
  • Jeżeli wybrałeś jeden zakres (pakiet) Usług i chcesz go zmienić, możesz się z nami skontaktować lub dokonać tego na swoim koncie klikając na przycisk zarządzania subskrypcjami lub odpowiedni przycisk na stronie pakietów. Prosimy o zwrócenie uwagi na warunki płatności w przypadku zmiany zakresu (pakietu) w Rozdziale 5 niniejszej Umowy.
  • Jeżeli wykorzystałeś całą przestrzeń dostępną w ramach określonego zakresu (pakietu) Usług, możesz rozszerzyć go wybierając inny zakres (pakiet) Usług odpowiadający Twoim wymaganiom. Patrz p. 4.5. powyżej. W przeciwnym wypadku korzystanie z Usług i CiviCRM będzie możliwe wyłącznie w zakresie na jaki pozwala zakres (pakiet) Usług, za które zapłaciłeś.
  • Data otrzymania przez nas płatności za zmieniony zakres (pakiet) jest datą rozpoczęcia świadczenia Usług w nowym zakresie.
  • W celu prawidłowego świadczenia Usług możemy żądać od Ciebie określonych informacji, których podanie jest wymagane z tego powodu. Masz obowiązek podawania zgodnych z prawdą, aktualnych danych.
  • Możemy udostępnić Ci naszą nazwę domeny (@civi24host.com) w celu korzystania z naszych Usług i CiviCRM lub możesz wybrać inną nazwę domeny, jeśli jest ona przewidziana dla wybranego zakresu (pakietu) Usług. Jeśli chcesz mieć kilka nazw domen, będziemy musieli wdrożyć CiviCRM dla różnych nazw domen i świadczyć Usługi osobno dla różnych nazw domen. Będą to zatem odrębne jednostki Usług, za które należy uiszczać opłatę niezależnie.
  • Zastrzegamy sobie prawo do angażowania osób trzecich w świadczenie Usług bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody i akceptacji zgodnie z warunkami przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 1).
  • Mamy prawo nie świadczyć Usług lub zaprzestać świadczenia Usług, jeśli nie otrzymaliśmy wymaganej zapłaty za Usługi lub jeśli nie otrzymaliśmy pełnej zapłaty lub jeśli istnieje jakikolwiek dług po Twojej stronie z tytułu świadczenia Usług.
  • Możesz zrezygnować z otrzymywania Usług w dowolnym momencie. Możesz to zrobić za pośrednictwem swojego konta, korzystając z odpowiedniej funkcjonalności lub wysyłając nam wiadomość e-mail. Prosimy o zwrócenie uwagi na warunki płatności w przypadku takiego rozwiązania, podane w Rozdziale 5 niniejszej Umowy.
  • Usługi świadczone są przez okres obowiązywania Umowy pomiędzy Tobą a nami.
  • Mamy prawo świadczyć Usługi na specjalnych warunkach (ofertach specjalnych) w przypadku przeprowadzania promocji. Informacje o takich promocjach zamieszczane są na Stronie internetowej.
  • Warunki świadczenia Usług mogą być dalej negocjowane pomiędzy Tobą a nami w ramach odrębnej umowy.

Usługi hostingowe świadczymy korzystając z usług firmy Constant Company, LLC oraz jej spółek zależnych (więcej informacji można znaleźć na stronie https://aws.amazon.com/; informujemy, że nazwę dostawcy hostingu podajemy wyłącznie w celach informacyjnych, dostawca hostingu jest niezależnym podmiotem prawnym, z którego korzystamy w celu świadczenia własnych usług).

5.OPŁATY

• Usługi świadczone są za opłatą i w okresach miesięcznych, chyba że w niniejszej Umowie lub na Stronie określono inaczej lub Strony ustaliły inaczej. Jednakże istnieje możliwość bezpłatnego wypróbowania naszych Usług (wyłącznie w ramach wersji próbnej (pakietu)) w celach zapoznawczych:

 • do 09 września 2023 r. (wydłużony okres próbny), zastrzegamy sobie jednak prawo do zakończenia takiego okresu próbnego w dowolnym momencie według własnego uznania, zawiadamiając o tym drogą mailową z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem bez ponoszenia jakiejkolwiek ewentualnej odpowiedzialności za zakończenie;
 • w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pierwszej akceptacji Warunków (zwykły okres próbny) – za każdego Klienta, który po raz pierwszy zaakceptuje Warunki po zakończeniu przedłużonego okresu próbnego lub który po raz pierwszy zaakceptuje Warunki w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed końcem przedłużonego okresu próbnego.

Jest to oferta/promocja w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i służy nam do zwiększenia lojalności i pozyskania nowych Klientów.

Po zakończeniu lub wygaśnięciu Wydłużonego Okresu Próbnego oraz po zakończeniu Zwykłego Okresu Próbnego, możesz otrzymać Usługi po opłaceniu ich na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen na Usługi w dowolnym momencie i według własnego uznania. O wszelkich zmianach cen powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany na Twoim koncie. Powiadomimy Cię o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wprowadzenia zmian. Zmienione ceny obowiązują od chwili ich opublikowania na Stronie internetowej, chyba że na Stronie określono inaczej lub niniejsza Umowa stanowi inaczej. Zmieniona cena obowiązuje Cię od kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie zgadzasz się na zmienioną cenę, możesz rozwiązać Umowę bez płacenia za kolejny okres rozliczeniowy lub wypowiedzieć ją za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej trzy dni robocze przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie otrzymamy takiego powiadomienia i zapłacisz za kolejny okres rozliczeniowy w nowej cenie, zostanie to uznane za akceptację nowej ceny w całości.
  • Z reguły płacisz za nasze Usługi przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, czyli płacisz za Usługi z góry. Istnieje możliwość ustawienia automatycznego pobierania środków za świadczenie usług. W takim przypadku środki będą pobierane automatycznie do czasu wyłączenia tej opcji na Twoim koncie. Jeżeli Usługi świadczone są w zakresie (pakiecie) „Na zamówienie” – warunki płatności ustalane są pomiędzy nami a Tobą w odrębnej umowie.
  • Jeśli chcesz zmienić swój obecny pakiet na droższy nie pobieramy opłaty za aktualizację, płacisz jedynie różnicę do droższego pakietu. Jeśli zdecydujesz się na aktualizację pakietu poza początkiem nowego okresu rozliczeniowego (tj. nie od następnego pełnego miesiąca), różnica nadal będzie liczona jako pełny miesiąc, w takim przypadku nie będziemy proporcjonalnie dzielić opłaty miesięcznej. W przypadku wyrażenia chęci zmiany dotychczasowego pakietu na tańszy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego (tj. nie od następnego pełnego miesiąca) nie przysługuje Ci zwrot kosztów, nie rozdzielamy opłaty miesięcznej proporcjonalnie w tym przypadku.
  • Płatność następuje poprzez przelew pieniędzy na nasze konto bankowe online na naszej stronie internetowej lub w inny sposób bezgotówkowy (wystawiamy fakturę z Twoimi danymi jako kupującego).
  • Korzystając z naszych Usług i akceptując niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wyślemy Ci faktury elektroniczne na adres mailowy podany w Twoim koncie.
  • W przypadku zaprzestania korzystania z Usług uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
6.INTEGRACJA PROGRAMÓW STRON TRZECICH

• Z CiviCRM można integrować aplikacje firm trzecich. Biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy właścicielami CiviCRM ani żadnej zintegrowanej z nim aplikacji strony trzeciej, nie jesteśmy i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania CiviCRM i aplikacji stron trzecich w odniesieniu do Twoich danych. Twoim obowiązkiem jest przeczytanie i zrozumienie warunków ich użytkowania przed skorzystaniem z CiviCRM i naszych Usług.

7.KOPIE ZAPASOWE
  • Kopie zapasowe wykonywane są codziennie. Obejmują one pliki i bazy danych wymagane przez CiviCRM. Kopie zapasowe są przechowywane przez co najmniej 30 dni.
  • Jeżeli nie zapłacisz za kolejny okres rozliczeniowy, kopie zapasowe przechowywane będą przez 30 dni. Następnie zostaną usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
8.ZARZĄDZANIE DANYMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Twoje dane przechowywane są na serwerze. Nie będą one łączone z danymi innych klientów.
  • Potwierdzamy, że nie mamy dostępu, nie przechowujemy ani nie udostępniamy Twoich danych uwierzytelniających CiviCRM, których Ty i Twoi użytkownicy używacie do uzyskania dostępu do konta. Jeżeli osoba trzecia uzyskała dostęp do danych uwierzytelniających do konta, może to wynikać wyłącznie z zaniedbania Twojego/Użytkownika lub naruszenia bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych należących do Ciebie/Użytkownika.
  • W zakresie, w jakim Usługi, w tym w szczególności hosting, wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, których jesteś administratorem lub podmiotem przetwarzającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych, stosuje się postanowienia Załącznika nr 1 (Warunki przetwarzania danych osobowych).
  • W celu otrzymania informacji dodatkowych o Naszej Polityce Prywatności skontaktuj sie z nami pod adresem info@civi24host.com.
9.TWOJE OBOWIĄZKI
  • Pod czas korzystania z naszych Usług powinieneś przestrzegać następujących wymogów:
   • nie łamać żadnych praw ani przepisów;
   • nie naruszać ani nie sprzeniewierzać własności intelektualnej ani żadnych innych praw osób trzecich;
   • nie naruszać bezpieczeństwa ani integralności Usług i/lub CiviCRM;
   • korzystać z Usług i/lub CiviCRM wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;
   • przechowywać swój login, hasło i inne dane uwierzytelniające w celu uzyskania dostępu do Usług i/lub CiviCRM w poufności i chronić je przed dostępem osób nieuprawnionych przez Ciebie. Niniejszym zgadzasz się i potwierdzasz, że wszystkie działania podjęte przy użyciu Twojego loginu, hasła i/lub innych danych uwierzytelniających zostaną uznane za podjęte przez Ciebie lub Twoich należycie upoważnionych przedstawicieli. Nie masz prawa powoływać się na wykonywanie czynności w Twoim imieniu przez osoby do tego nieuprawnione jako podstawę do uniknięcia odpowiedzialności za wynik takich działań i/lub w celu rozstrzygnięcia spornych sytuacji, z wyjątkiem wykonania takich działań po wcześniejszym pisemnym (w tym mailowym) powiadomieniu nas o utracie hasła i/lub innych danych uwierzytelniających.
   • nie dostarczać ani nie przekazywać żadnych treści o charakterze bezprawnym, w tym danych, które mogą lub będą naruszać jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby, w tym informacji związanych z jakąkolwiek przemocą lub innymi treściami o charakterze nielegalnym;
   • nie używać Usług i/lub CiviCRM do wysyłania spamu;
   • nie wykorzystywać Usług i/lub CiviCRM do jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;
   • przestrzegać wszelkich innych zasad określonych w niniejszych Warunkach i/lub opublikowanych na Stronie internetowej;
   • upewnić się, że wszyscy Użytkownicy przestrzegają postanowienia niniejszej Umowy.
  • Masz obowiązek przestrzegania wszelkich innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
  • Masz obowiązek wprowadzać, wykorzystywać, przekazywać i aktualizować dane zgodnie ze wszystkimi warunkami, politykami i praktykami, umowami o zachowaniu poufności i ochroną danych, przepisami prawa i politykami krajowymi mającymi do Ciebie zastosowanie. Jesteś za to w pełni odpowiedzialny. Ponosisz odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie danych, w tym za ich uszkodzenie, usunięcie, przekazanie odbiorcom nieuprawnionym lub inne zmiany, które skutkują całkowitą lub częściową utratą danych lub brakiem możliwości cofnięcia wprowadzonych zmian.
  • Ponadto odpowiadasz za działania i zaniechania swoich użytkowników.
10.ODMOWA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • Wszystkie usługi, informacje, materiały itp. są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym jakiejkolwiek domniemanej gwarancji co do działania i funkcjonalności Usług i CiviCRM, optymalnego świadczenie Usług i CiviCRM na różnych urządzeniach elektronicznych, przydatności Usług i CiviCRM do określonego celu, komercji, nienaruszalności, ich nie przerwania, terminowości i niezawodności. Ponadto nie gwarantujemy, że wady zostaną usunięte lub że Usługi, CiviCRM, jakiekolwiek inne usługi, informacje, materiały itp. są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.
  • Nie weryfikujemy i nie będziemy weryfikować tożsamości żadnej osoby logującej się do systemu CiviCRM. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez inne osoby danych uwierzytelniających CiviCRM Twoich użytkowników.
11.DPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Warunków zgodnie z obowiązującym prawem określonym w ust 16.1. niniejszej Umowy i jej postanowieniami.

11.2. W żadnym wypadku my, nasi pracownicy, kontrahenci, agenci, usługodawcy itp. nie będą ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, materialne, finansowe, moralne, karne lub jakiekolwiek inne szkody, w tym między innymi szkody majątkowe, zadośćuczynienia, straty ekonomiczne, utracone zyski, dane, wartość firmy, wszelkie inne szkody itp. spowodowane lub związane z użytkowaniem lub brakiem możliwości korzystania lub niewłaściwym korzystaniem z Usług i/lub CiviCRM i/lub oprogramowania stron trzecich i/lub wszelkiego innego oprogramowania i/lub usług i/lub stron internetowych i/lub obiektów i/lub aplikacji i/lub informacji i/lub treści itp. lub nieuprawnionego korzystania z Usług i/lub któregokolwiek z powyższych przez osoby trzecie lub autoryzowanego lub nieautoryzowanego użycia Twoich danych uwierzytelniających CiviCRM przez osoby trzecie. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie do wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z umowy, czynu zabronionego (w tym zaniechania) lub innej. Jeżeli obowiązujące prawo nie pozwala na takie ograniczenie odpowiedzialności, będzie ono miało zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W żadnym przypadku nasza łączna odpowiedzialność wobec Ciebie za jakiekolwiek szkody nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu euro.

12.ODSZKODOWANIA

• Masz obowiązek bronić nas i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wobec nas, wynikającymi z korzystania przez Ciebie/Twoich użytkowników z Usług i/lub CiviCRM. W szczególności wyrażasz zgodę na samodzielne i na własny koszt rozstrzyganie wszelkich sporów oraz rozstrzyganie wszelkich roszczeń i/lub roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem przez Ciebie z Usług i/lub CiviCRM (na przykład w zakresie informacji przekazanych/wysłanych/otrzymanych itp.) oraz do zabezpieczenia naszych szkód (w tym kosztów prawnych) i wydatków, jeśli poniesiemy je w związku z takimi sporami i/lub roszczeniami i/lub pozwami sądowymi

13.SIŁA WYŻSZA

13.1. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania spowodowane działaniami znajdującymi się poza jej uzasadnioną kontrolą (w tym między innymi klęskami żywiołowymi, aktami terroryzmu, wojną, działaniami wojennymi, przerwami w dostawach, awariami) lub awariami, przerwami lub awariami urządzeń komputerowych lub utratą danych na skutek awarii zasilania lub problemów mechanicznych z systemami przechowywania lub wyszukiwania informacji, trudności w pracy, niepokojami społecznymi, pandemią, epidemią, kwarantanną, działaniem lub działaniami władz państwowych lub lokalnych, atakami cybernetycznymi lub groźba ich wystąpienia itp.), które wpłynęły na takie opóźnienia lub zakłócenia.

14.ZAWIESZENIE, ZAKOŃCZENIE I WZNOWIENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Jeżeli nie uiścisz opłaty za kolejny okres rozliczeniowy świadczenia Usług przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, zawiesimy świadczenie Usług na okres jednego miesiąca. Jeśli nie uiścisz opłaty w ciągu jednego miesiąca, jednostronnie zakończymy świadczenie Usług na Twoją rzecz. Nie będziemy zobowiązani do przekazywania użytkownikowi żadnego specjalnego powiadomienia o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług w żadnym przypadku przewidzianym w niniejszym punkcie.
  • Jeżeli zawiesimy świadczenie Usług na Twoją rzecz zgodnie z punktem 14.1. niniejszej Umowy, może ona zostać przedłużona w przypadku opłacenia świadczenia Usług w miesiącu, w którym świadczenie Usług zostało zawieszone.
  • Jeśli zakończymy świadczenie Usług zgodnie z punktem 14.1 niniejszej Umowy, może ona zostać wznowiona, jeśli ponownie zaakceptujesz niniejsze Warunki, w tym poprzez uiszczenie opłaty lub w inny sposób przewidziany w niniejszym dokumencie lub zgodnie z dalszymi ustaleniami między nami a Tobą. W przypadku ponownej akceptacji Warunków po upływie 30 dni od zakończenia świadczenia Usług, CiviCRM zostanie dla Ciebie ponownie wdrożony (ponieważ Twoje dane zostaną usunięte zgodnie z punktem 7.2. niniejszej Umowy).
  • Możemy jednostronnie zakończyć świadczenie Ci Usług, jeśli Ty/Twoi użytkownicy naruszysz postanowienia niniejszej Umowy, jakąkolwiek inną obowiązującą politykę i/lub dokument związany z naszymi Usługami i/lub CiviCRM, o których mowa w niniejszych Warunkach i/lub Umowie.
  • Możesz zawiesić lub zrezygnować ze świadczenia Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
15.TERMIN

15.1. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez nas, z przyczyn lub bez w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania, chyba że inaczej określono w niniejszym dokumencie. Jeśli przestaniesz pobierać Usługi lub my przestaniemy świadczyć Usługi zgodnie z niniejszym dokumentem, Umowa między Tobą a nami wygaśnie na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

16.POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Prawem właściwym Warunków jest prawo kraju, w którym zostaliśmy zarejestrowani (Rzeczpospolita Polska).
  • Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie spory w drodze negocjacji. Jeżeli w terminie 30 dni sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w drodze negocjacji, każda ze Stron może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby.
  • Jeżeli jakakolwiek własność intelektualna zostanie utworzona w wyniku niniejszych Warunków lub będzie z nimi powiązana, żadne prawa do takiej własności intelektualnej nie zostaną przeniesione na Ciebie.
  • Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie interpretowane w sposób zwięzły, aby uczynić je legalnym i wykonalnym, a pozostałe postanowienia nie ulegną zmianie i pozostaną ważne i wykonalne.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie naszych zobowiązań, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane zdarzeniem od nas niezależnym.
  • Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, wyrażasz też zgodę i potwierdzasz, że:
   • podajesz swoje prawidłowe, dokładne dane w szczególności podczas identyfikacji jako uczestnika Warunków, płatności za Usługi, dokonywania jakichkolwiek innych czynności, gdy wymagana jest identyfikacja;
   • akceptujesz te warunki dobrowolnie; przeczytałeś uważnie Warunki przed ich zaakceptowaniem i w pełni je zrozumiałeś;
   • Posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do zawarcia Umowy.
  • Wyrazy użyte w liczbie mnogiej odnoszą się również do liczby pojedynczej i odwrotnie, chyba że słowo liczbowe wskazuje inaczej.
17.DANE KONTAKTOWE, REKLAMACJE
  • Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące Usług, prosimy je kierować pod adres info@agiliway.pl.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy kierować do nas w formie pisemnej pod adres naszej siedziby lub mailowo pod adres: info@agiliway.pl.
  • W reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (co najmniej imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub e-mail), powód reklamacji oraz żądanie/roszczenie.
  • Odpowiedz na swoją reklamację dostaniesz w ciągu 14 dni od jej dostarczenia.